Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIX sesja Rady Gminy Murów

Termin: 20.07.2020, g. 14:00

Miejsce: sala obrad nad remizą OSP w Zagwiździu

 1. 1. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 2. 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości
 5. 5. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Murów za 2019 rok

  PDFRaport o stanie Gminy Murów za 2019 rok.pdf (1,84MB)

 6. 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Murów za 2019 rok
 7. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2019 rok i informacją o stanie mienia komunalnego gminy za 2019 rok

  PDFsprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2019 (1).pdf (31,77MB)

 8. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Murów wotum zaufania

  PDFw sprawie udzielenia wójtowi gminy Murów wotum zaufania.pdf (386,28KB)

 9. 9. Głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Murów wotum zaufania
 10. 10. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Murów sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

  PDFopinia RIO - dot. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Murów.pdf (794,63KB)

 11. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2019 rok

  PDFw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.pdf (376,84KB)

 12. 12. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2019 rok
 13. 13. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie wykonania budżetu gminy Murów za 2019 rok i sprawozdania finansowego gminy Murów za 2019 rok
 14. 14. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Murów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za 2019 rok.

  PDFopinia RIO.pdf (214,08KB)

 15. 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2019

  PDFw sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2019.pdf (491,14KB)

 16. 16. Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za 2019 rok
 17. 17. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. 17.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020
  2. 17.2. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2020–2023
  3. 17.3. Zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za 2019 rok

   PDFw sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za rok 2019.pdf (1,03MB)

  4. 17.4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Popielów w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w klubie dziecięcym z terenu Gminy Murów

   PDFw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Popielów wq sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w klubie dziesięcym z terenu Gminy Murów.pdf (287,59KB)

  5. 17.5. przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi

   PDFw sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi.pdf (516,47KB)

  6. 17.6. nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały

   PDFw sprawie nadania nazwy ulicy w m. Kały.pdf (654,59KB)

  7. 17.7. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomoci położonej w miejscowości Grabczok

   PDFw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czoas oznaczony Grabczok.pdf (410,40KB)

 18. 18. Interpelacje radnych.
 19. 19. Zapytania radnych
 20. 20. Wolne wnioski i informacje.