Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IX sesja Rady Gminy Murów

Termin: 27.06.2019, g. 14:00

Miejsce: sala obrad nad remizą OSP w Zagwiździu

 1. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości
 5. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Murów za 2018 rok

  PDFraport-o-stanie-gminy-murow-za-2018-rok.pdf (2,56MB)

 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Murów za 2018 rok
 7. Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Murów wotum zaufania

  PDFw sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.pdf (314,02KB)

 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2018 rok i informacją o stanie mienia komunalnego gminy za 2018 rok

  PDFsprawozdanie-roczne-z-wykonania-budzetu-gminy-murow-za-2018-rok (3).pdf (25,85MB)

 9. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Murów sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

  PDFopinia RIO dot. sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r..pdf (1,30MB)

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2018 rok

  PDFw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.pdf (324,29KB)

 11. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2018 rok
 12. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Murów w sprawie wykonania budżetu gminy Murów za 2018 rok i sprawozdania finansowego gminy Murów za 2018 rok
 13. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Murów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za 2018 rok.

  PDFopinia RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2018 r..pdf (785,35KB)

 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2018.

  PDFw sprawie udzielenia-nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2018.pdf (369,34KB)

 15. Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za 2018 rok
 16. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. Zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019
  2. Zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów na 2018 rok

   PDFw sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za rok 2018.pdf (746,52KB)

  3. Wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji o udzielenie informacji o zgłoszonych kandydatach na ławników oraz w sprawie powołania Zespołu do wypracowania opinii o tych kandydatach

   PDFw sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji o udzielenia informacji o zgłoszonych kandydatach na ławników.pdf (476,58KB)

  4. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

   PDFw sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.pdf (719,08KB)

  5. przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi

   PDFw sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadana zarządzania drogami powiatowymi.pdf (488,38KB)

  6. wyrażenia zgody na nabycie prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Murów do zasobów mienia Gminy Murów

   PDFw sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności do nieruchomości położonej w obr. ewid. Murów.pdf (389,42KB)

  7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu na czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy, w trybie bezprzetargowym

   PDFw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu na czas oznaczony do 10 lat.pdf (489,00KB)

  8. określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Murów oraz ich wydzierżawiania i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata

   PDFw sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążąnia nieruchomości.pdf (1,49MB)

  9. określenia zasad najmu lokali użytkowych, sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Murów oraz warunków udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych

   PDFw sprawie określenia zasad najmu lokali użytkowych, sprzedaży lokali mieszkalnych.pdf (1,17MB)

 17. Interpelacje radnych.
 18. Zapytania radnych
 19. Wolne wnioski i informacje.