Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wpisanie rozwodu zagranicznego

Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP (dotyczy państw UE)

Wymagane dokumenty: 

  1. DOCWniosek.doc (15,50KB)

  2. Dowód tożsamości osoby wnoszącej podanie.

  3. Oryginał wyroku rozwodowego, który zapadł po 01.05.2004 r. w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, które ratyfikowały rozporządzenie Rady Wspólnoty Europejskiej z dn. 27.11.2003 r. nr 2201/2003,z klauzulą prawomocności (chyba, że prawomocność wynika z treści wyroku) wraz z tłumaczeniem przysięgłym.

  4. Świadectwo określone w art. 39 dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich wydawane na podstawie Rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej z dnia 27.11.2003 r. nr 2201/2003 wraz z tłumaczeniem przysięgłym (świadectwo wydawane jest przez sąd, który orzekł rozwód).

  5. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

Opłaty: 

• za wpisanie wzmianki rozwodzie 11 zł

• za pełnomocnictwo 17,00 zł (zwolnieni z opłaty za pełnomocnictwo są: wstępni, zstępni, rodzeństwo, współmałżonek)

Termin załatwienia: do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy – zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.


Dodatkowe informacje: Z wnioskiem o wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego w jednym z krajów UE po 1 maja 2004 r., należy wystąpić do urzędu stanu cywilnego miejsca zawarcia małżeństwa czyli sporządzenia aktu małżeństwa.

Ważne!
Dotyczy wszystkich państw UE za wyjątkiem Danii.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dn. 27.11.2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (Dz. U. UE.L. z 2003 r. nr 338, poz. 1) - rozporządzenia nie ratyfikowała Dania,

  2. Ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.),

  3. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz.U.Nr 136.poz.884,z późn.zm)

  5. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy: Do Wojewody Opolskiego w Opolu za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od daty doręczenia odmowy.