Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wpisanie do rejestru wyborców obywatela polskiego i obywatela UE nie będącego obywatelem polskim

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2 pok. nr 9
tel. (77) 4214034, 4270290, w. 110


Wymagane dokumenty:

  • kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość

  • wypełniony  wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B

  • pisemna deklaracja zawierająca informację niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

Opłaty: brak

Termin załatwienia sprawy: 3 dni

Zakończenie sprawy:

  • wydanie zainteresowanemu decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców lub decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców


Tryb odwoławczy: Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Murów w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje: Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wyborcze. Rejestr obejmuje obywateli polskich i obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.


Podstawa Prawna:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r., poz.754, 1000, 1349)

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r . w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 158, poz.941 z późn.,zm.)

DOCWniosek o wpisanie do rejestru wyborców.doc (40,00KB)
DOCPisemna deklaracja.doc (37,50KB)
DOCOświadczenie o zamieszkaniu.doc (13,00KB)