Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wymeldowanie decyzją administracyjną z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące

Wymeldowanie decyzją administracyjną z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2016 r. , poz. 722  t.j)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016, poz. 23 )

 • Ustawa z dnia 16 listopada  2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U . z 2015, poz. 1893 ).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o wymeldowanie ze szczegółowym uzasadnieniem

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej 

Opłata skarbowa: 10 zł

Termin załatwienia:

 • sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,

 • o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie strona zostanie powiadomiona wraz ze wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy

Dodatkowe informacje:

 • obowiązek wymeldowania powstaje, gdy osoba opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowane okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się ,

 • organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu  decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego albo opuściła miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełniła   obowiązku wymeldowania się,

 • wydanie decyzji o wymeldowaniu lub odmowie wymeldowania następuje po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w ramach którego mogą być przeprowadzone m.in. rozprawa administracyjna z udziałem stron postępowania i świadków oraz oględziny lokalu, z którego osoba ma być wymeldowana, przesłuchanie świadków, przesłuchanie stron postępowania

 • w przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby,  w stosunku do której prowadzone jest postępowanie  o wymeldowanie, na drodze sądowej ustalany jest przedstawiciel dla osoby nieobecnej w miejscu zameldowania, celem reprezentowania tej osoby w postępowaniu administracyjnym.

Tryb odwoławczy:

 • Wojewoda Opolski za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.