Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nadanie numeru PESEL

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2016 r. , poz. 722  t.j)

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1984)

Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL przez osobę, która jest zobowiązana do posiadania numeru PESEL na podstawie innych przepisów i jest  zameldowana gminie Murów na pobyt stały lub czasowy, a w przypadku braku zameldowania, kiedy pracodawca ma siedzibę w gminie Murów.  W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy ( formularz wniosku w załączniku ) .

  • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o nadanie numeru PESEL składa jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu .

Opłata skarbowa: brak

Termin załatwienia: na bieżąco

Dodatkowe informacje:

  • W rejestrze PESEL mogą być gromadzone dane osób obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL

  • Aby wystąpić o PESEL należy dopełnić obowiązek meldunkowy na terenie gminy Murów. Jeżeli nie można dopełnić obowiązku meldunkowego, to ważne jest aby pracodawca miał siedzibę w gminie Murów.

  • Jeżeli nie ustali się właściwego organu gminy wnioskodawca przekazuje taki wniosek do organu gminy właściwego dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy .

  • Nie podanie we wniosku wymaganych danych ( art. 18 ust. 2 ustawy ), spowoduje, że wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

  • Kompletny wniosek zostanie przekazany do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

  • Po otrzymaniu informacji o nadaniu numeru PESEL wnioskodawca zostanie powiadomiony przez organ ewidencji ludności

PDFWniosek o nadanie numeru PESEL.pdf (132,26KB)