Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:


Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawiają Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wojewodowie.
Wojewoda występuje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o nadanie orderu lub odznaczenia z własnej inicjatywy lub z inicjatywy jednostek organizacyjnych im podległych, organów samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych.
Jedną z możliwości zainicjowania procedury nadania jubilatom Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest zawiadomienie o jubileuszu Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Murowie.
Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać jubilaci lub członkowie ich rodzin (dzieci, wnuki, rodzeństwo) za zgodą jubilatów.

Zgłoszenia można dokonać:

  • osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Murowie

  • listownie na adres:
    Urząd Stanu Cywilnego w Murowie
    ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów

  • elektronicznie, przysyłając wiadomość na adres e-mail:

podając imiona i nazwiska jubilatów, adres ich zameldowania na pobyt stały , informację dotyczącą daty oraz miejsca zawarcia małżeństwa, a także informację o adresie kontaktowym do dalszego powiadamiania o kolejnych etapach załatwienia sprawy.

Informacje dotyczące jubilatów i daty rocznicy zostaną niezwłocznie przekazane do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego celem sporządzenia przez Wojewodę Opolskiego wniosku o nadanie jubilatom Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i przekazania go do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Opłaty:
     - brak

Dodatkowe informacje: Osoby zgłaszające jubileusz powinny wziąć pod uwagę, że wojewoda może przedstawić wniosek Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawiać począwszy od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.

O nadaniu Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jubilaci zostaną powiadomieni listownie bezpośrednio przez kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Po otrzymaniu odznaczeń i legitymacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego jubilaci zostaną poinformowani o terminie uroczystości wręczenia Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Tryb odwoławczy: W procedurze wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie obowiązuje tryb odwoławczy.