Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie odpisów i zaświadczeń z Rejestrów Stanu Cywilnego


Z rejestru stanu cywilnego wydaje się:

 • odpisy zupełne aktów stanu cywilnego,

 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego,

 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego na drukach wielojęzycznych,

 • zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

 • zaświadczenia o stanie cywilnym

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego  lub zaświadczenia składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju.


Wniosek można złożyć w następującej formie:

 • osobiście w urzędzie stanu cywilnego,

 • drogą pocztową,

 • za pomocą platformy ePUAP.

Wniosek należy opatrzyć czytelnym podpisem.


Wymagane dokumenty:

 • wniosek

 • dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy

 • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika (nie dot. zaświadczeń o stanie cywilnym)

 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk (skan wydruku)  przelewu bankowego.

 •  

Termin załatwienia:

Odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w USC w Murowie - wydaje się niezwłocznie.

 • Odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w innych USC przeniesione już rejestru stanu cywilnego - wydaje się niezwłocznie

 • Odpisy aktów stanu cywilnego wymagające uprzedniego zamówienia w innym USC – wydaje się w  terminie do 10 dni roboczych.

 • Zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - wydaje się niezwłocznie, a w przypadkach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego – do 10 dni roboczych

 • Zaświadczenie o stanie cywilnym dla osoby, której wszystkie akty stanu cywilnego zostały przeniesione do rejestru stanu cywilnego wydawane są niezwłocznie.

 • Zaświadczenia dla osoby, której w/w akty stanu cywilnego znajdują się w innych USC i nie zostały jeszcze przeniesione do rejestru stanu cywilnego - wydawane są w terminie do 10 dni roboczych.


 

Opłaty:

Opłata skarbowa od wydania:

 • odpisu skróconego i odpisu skróconego wielojęzycznego - 22,00 zł,

 • odpisu zupełnego - 33,00 zł,

 • zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł

 • zaświadczenia o stanie cywilnym – 38 zł

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Forma płatności:

Zapłaty opłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy lub bezgotówkowo na rachunek bankowy : BS Łubniany 48 8897 0004 2001 0006 0163 0002

Dodatkowe informacje

Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest osobie, której dotyczy.

Odpisy aktów stanu cywilnego  i zaświadczenia  o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się na wniosek:

 • osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony

 • wstępnego (rodzica, dziadka, babci)

 • zstępnego (dziecka, wnuka)

 • rodzeństwa

 • małżonka

 • przedstawiciela ustawowego

 • opiekuna

 • sądu, prokuratora

 • organów administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek innych osób, niż wyżej wymienione, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.

Pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Tryb odwołania:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

PDFWniosek o wydanie odpisu aktu.pdf (98,90KB)
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.pdf (437,34KB)