Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawny do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo - wychowawczych po za teren Gminy Murów

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego.pdf

 

PDFOgłoszenie.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc
RTFZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.rtf
RTFZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.rtf
RTFZałącznik nr 4 do SIWZ - wykaz wykonanych usług.rtf
RTFZałącznik nr 5 do SIWZ - wykaz pojazdów.rtf
RTFZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.rtf
RTFZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie o posiadaniu uprawnień.rtf
RTFZałącznik nr 8 do SIWZ - informacja o przynależności do grupy kapitałowej.rtf
RTFZałącznik nr 9 do SIWZ - zobowiązanie innych podmiotów.rtf
PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy.pdf

Wersja XML