Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołectwa - jednostki pomocnicze gminy

Sołectwa są jednostkami pomocniczymi gminy, które twworzy rada gminy w drodze uchwały, po przeprowadzeniiu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

Organizację, przedmiot działalności i kompetencje określają statuty poszczególnych sołectw gminya Murów nadane uchwałą Rady Gminy Murów - PDFUchwala Nr IX-44-91 Rady Gminy w Murowie z dnia 21 marca 1991 r. w sprawie ustalenia statutów sołectw gminy Murów.pdf, a zmiany w statutach - PDFUchwała Nr XI-82-96 Rady Gminy w Murowie z dnnia 22 lutego 1996 r. w sprawie dokonania zmian w statutach sołectw.pdf.

 

Organami sołectwa są:
• Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy sołectwa,
• Sołtys – organ wykonawczy sołectwa,
• Rada Sołecka – organ wspomagający sołtysa w funkcji wykonawczej.

Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML