Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Murów

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 19 marca 2015 r. /czwartek/ o godz. 10-tej w sali obrad nad remizą OSP w Zagwiździu odbędzie się sesja Rady Gminy Murów

Porządek obrad :

 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 2. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów.

 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

  1. dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015 ;

  2. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2015 roku”;

  3. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów najmu;

  4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (Święciny 13/2);

  5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (Święciny 22);

  6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (Murów);

  7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (Grabice);

  8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (Kały);

  9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu celem zagospodarowania na obiekt tymczasowy na czas oznaczony do 3 lat, z dotychczasowymi użytkownikami;

  10. rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Murów na rok 2016 środków stanowiących fundusz sołecki;

  11. inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości;

  12. ustanowienia służebności przesyłu oraz służebności gruntowych na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Murów.

 4. Składanie interpelacji i zapytań Radnych.

 5. Wolne wnioski i zapytania.