Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedszkole Publiczne w Murowie

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
W MUROWIE

ul.Lipowa 17
46-030 Murów
tel.(077) 4214-006Dyrektor: EWA JANAS

 


1. Przedszkole Publiczne w Murowie funkcjonuje jako jednostka budżetowa gminy, pokrywająca swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy i odprowadzająca pobrane dochody na rachunek gminy.
2. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Murów.
3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolski Kurator Oświaty.
4. Przedszkole prowadzi 3 oddziały.
5. Organizację przedszkola określa  PDFSTATUT.pdf , PDFRegulamin rekrutacji dzieci.pdf
6. Przedmiotem działania przedszkola jest realizacja celów określonych w ustawie o systemie oświaty,
a w szczególności
• wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
• sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola,
• współdziałanie z rodziną w celu wspomagania jej w wychowaniu dzieci oraz
w przygotowaniu ich do podjęcia nauki szkolnej,
• realizuje własne (autorskie) programy opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne.

7. Organy Przedszkola:
• Dyrektor Przedszkola
• Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
PDFRegulamin Rady Pedagogicznej.pdf

• Rada Rodziców, będąca organem reprezentującym dzieci uczęszczające do przedszkola.
PDFRegulamin Rady Rodziców.pdf

Majetek: (stan na 31.12.2002 r.)
Środki trwałe:
- budynki i budowle - 96.754,00
- wyposażenie - 12.900,00
- zbiory biblioteczne - 819,00


 

Wersja XML