Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu

PUBLICZNE GIMNAZJUM
W ZAGWIŹDZIU
ul.Lipowa 68
46-030 Murów

tel./fax: (077) 4214-503
e-mail:


Dyrektor: GABRIELA KANIA


Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu zostało założone z dniem 1 września 1999 r.
DOCUCHWAŁA NR IV-23-99 Rady Gminy w Murowie z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu oraz określenia jego granic obwodu

1. Publiczne Gimnazjum jest jednostką organizacyjną gminy, prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej.
2. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Murów.
3. Organem nadzoru pedagogicznego jest Opolski Kurator Oświaty.
4. Organizację Publicznego Gimnazjum określa DOCStatut Publicznego Gimnazjum w Zagwizdziu.
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny gimnazjum.
5. Publiczne Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

6. Majątek w dyspozycji gimnazjum:
Środki trwałe (stan na 31.12.2002 r.):
- budunki i budowle - 181.915,00
- zespoły komputerowe, program - 37.236,00
- wyposażenie - 56.857,00
- zbiory biblioteczne - 8.582,40

Wersja XML