Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
W MUROWIE

46-030 MURÓW

tel. (077) 4 214-027
e-mail:
ul.Wolnosci 22
fax: (077) 4 214-027Dyrektor: Maria Marcinkowska


Publiczna Szkoła Podstawaowa w Murowie (PSP) jest jednostką organizacyjną gminy, funkcjonuje jako jednostka budżetowa, finansowana z budżetu gminy.

W skład obwodu szkolnego wchodzą miejscowości : Murów, Grabczok z przysiółkiem Mańczok, Okoły
z przysiółkiem Czarna Woda, Grabice z przysiółkiem Kęszyce, Młodnik, Radomierowice, Święciny, Zagwiździe.

Nadzór pedagogiczny nad PSP sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

Publiczna Szkoła Podstawowa realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydawanych na jej podstawie.

Podstawą organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym są ustalone przez dyrektora i zaopiniowane przez radę pedagogiczną:
- szkony plan nauczania
- arkusz organizacji szkoły (zatwierdzony przez Wójta Gminy).

Przedmiot działalności i kompetencje szczegółowo zostały określone w Statucie Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie: PDFSTATUT.pdf, wraz ze PDFzmianami.pdf.

załączniki do statutu:
-PDFRegulamin Rady Rodziców.pdf
-PDFWewnątrz Szkolny System Zapewniania Jakości.pdf
-PDFRegulamin wycieczek.pdf
-PDFRegulamin Dyżurów Nauczycieli.pdf
-PDFRegulamin Bezpieczeństwa Uczniów.pdf
-PDFKarta ocen ucznia.pdf
-PDFRegulamin Samorządu Uczniowskiego.pdf
-PDFRegulamin Rady Pedagogicznej.pdf
-PDFProgram wychowawczy Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie.pdf
-PDFOcena z zachowania.pdfMajatek:(stan na dzień 31.12.2002 r.)

- budynki i budowle - 396.548,00
- wyposażenie - 61.700,00
- zespoły komputerowe -29.769,00
- program komputerowy - 2.064,00
- zbiory biblioteczne - 8.659,00

Wersja XML