Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek od środków transportowych w 2015 roku

 

Podatek od środków transportowych reguluja art.8 - 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz.849 z późn.zm.).
Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.

Przedmiotem opodatkowania są:
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
- ciągniki siodłowe i balastowe
- przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton z wyjątkiem wykorzystywanych na cele rolnicze przez płatnika podatku rolnego
- autobusy.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, natomiast w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w który środek został nabyty. Obowiązek podatkowy wygasa w końcu miesiąca, w który środek został wyrejestrowany.

Wójt Gminy Murów jest organem właściwym w sprawie podatku od środków transportowych dla podatników posiadających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie gminy Murów.

W przypadku współwłasności środka transportowego rozstrzyga fakt, która osoba została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym.

Podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy są zobowiązane składać w terminie do dnia 15 lutego Wójtowi Gminy Murów deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu- w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku.
Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2011 r.  w sprawie wzoru deklaracji na podatek os środków transportowych (Dz.U. Nr 293, poz. 1731).

Stawki podatku od środków transportowych na 2015 rok wprowadzono PDFUchwałą Nr XI-71-2011 Rady Gminy Murów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.pdf (215,84KB)


Podatek jest płatny bez wezwania na rachunek budżetu gminy Murów w dwóch równych ratach: w terminie do dnia 15 lutego i 15 września. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 1 lutego, a przed 1 września podatek płatny jest również w dwóch ratach; I rata w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, II rata do dnia 15 września. Natomiast, gdy obowiązek podatkowy powstał po dniu1 września, podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.